Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1764). Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej. Wniosek należy przesłać na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź
lub faksem pod numer (+48) 42 636 62 40


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, osoba składająca wniosek zostanie powiadomiona o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-06)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2016-11-03)